Pedagog

Zadania pedagoga szkolnego
 
I. W zakresie zadań ogólnowychowawczych
 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 2. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.
 3. Pedagogizacja rodziców na zebraniach klasowych, poradnictwo wychowawcze w gabinecie pedagoga szkolnego.
 4. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole i ich rozwiązywanie.
 5. Stałe konsultacje z wychowawcami i nauczycielami w zakresie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
 6. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych.
II. W zakresie profilaktyki wychowawczej
 1. Diagnozowanie warunków rodzinnych, mieszkaniowych, socjalno - bytowych uczniów z pojawiającymi się trudnościami dydaktycznymi wychowawczymi.
 2. Objęcie uczniów mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego różnymi formami pomocy.
 3. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Turku w celu kierowania uczniów z niepowodzeniami dydaktycznymi i problemami wychowawczymi na badania psychologiczno - pedagogiczne.
 4. Realizacja zadań profilaktyczno - wychowawczych, przeprowadzenie zajęć w czasie godzin do dyspozycji wychowawcy dotyczących poszerzania umiejętności rozwiązywania konfliktów, asertywności, kultury osobistej, profilaktyki uzależnień.
 5. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
III. W zakresie pracy korekcyjno w- wychowawczej
 1. Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
IV. W zakresie indywidualnej opieki pedagogicznej
 1. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego.
 2. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych, pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych.
V. W zakresie pomocy materialnej
 1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom tego wymagającym.
 2. Dbanie o zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin o ciężkich warunkach materialnych.
Ponadto pedagog szkolny ma obowiązek prowadzić niezbędną dokumentację przy realizacji wyznaczonych zadań.

Opiekun: Alicja Kaszyńska