Biblioteka

 
AKTUALNOŚCI
 

 

 
Zadania biblioteki:
Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji;

Cele bieżące:
 • biblioteka rozwija zamiłowania i zainteresowania czytelnicze uczniów;
 • uczy młodzież aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej i państwowej;
 • kultywuje tradycje narodowe kraju, regionu, miasta i szkoły;
Cele pośrednie:
 • biblioteka kształtuje umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów;
 • wyrabia nawyki samokształcenia na dalszych etapach edukacji szkolnej;
Zadania nauczyciela bibliotekarza:
 • gromadzenie, opracowanie, konserwacja i selekcja zbiorów;
 • tworzenie i modernizacja warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego biblioteki;
 • udostępnianie zbiorów (do domu i na lekcje) oraz podejmowanie innych działań na rzecz rozwijania zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów dbając o ich indywidualizację;
 • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
 • doskonalenie warsztatu swojej pracy;
 • umożliwienie czytelnikom korzystania ze zbiorów multimedialnych;
 • dostosowanie biblioteki do nowoczesnych wzorców.