Koło taneczne "Mrówa"

Taniec zawsze wyrażał wiele emocji i pomagał, dzięki swej magii, zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Język tańczącego ciała, choć pozbawiony werbalnych środków ekspresyjnych, pozwala równie wyraziście przekazać wszystkie ludzkie emocje.

 
 

Od kilku lat w naszej szkole działa kółko taneczne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.  Zajęcia te cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem. Grupa taneczna "Mrówa", prezentuje szkołę w różnych uroczystościach szkolnych, gminnych, powiatowych, rejonowych, zdobywając nagrody, wyróżnienia jak również wsparcie finansowe lokalnego środowiska.
Do uroczystości cyklicznych należą:
 
 • Święto Pieczonego Ziemniaka w Tarnowskim Młynie;
 • Choinka Noworoczna w Tarnowskim Młynie;
 • Dożynki Gminno- Parafialne;
 • Zawody Rejonowe w Aerobiku Grupowym -( 2008 VI miejsce w rejonie);
 • Regionalny Przegląd dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych- "O lampkę solną" w Kłodawie (2007-III miejsce,2008 wyróżnienie);
 • Dzień Kobiet organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Russocicach;
 • Udział w Powiatowym Przeglądzie Piosenki -Eurowizja 2008;
 • Udział w Gminnym Święcie Matki przy współpracy GOPS i GOK.

 

 
Naszym celem jest:
 • umożliwienie młodym ludziom realizacji pasji;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
 • przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie wiary w siebie i kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z dziedziny tańca;
 • rozwijanie zainteresowań młodzieży różnymi formami aktywności fizycznej;
 • zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • rozwijanie poczucia rytmu i estetyki ciała.

UCZEŃ na zajęciach:

 • Rozwija swoje zainteresowania. Jest animatorem kultury;
 • Odczuwa pozytywny wpływ ruchu na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu;
 • Dopasowuje ruch do charakteru muzyki i poruszać się zgodnie z rytmem;
 • Odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec;
 • Odczuwa piękno i harmonię utworów muzycznych;
 • Radzi sobie z tremą związana z występami na scenie i przed publicznością;
 • Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska, bierze udział w uroczystościach, akademiach i festynach;
 • Współdziała w zespole w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu;
 • Poznaje własną wartość i potrafi prezentować swoje mocne strony;
 • Przyjmuje słowa krytyki z zachowaniem szacunku dla drugiej osoby.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

 • Systematyczna praca na zajęciach;
 • Staranne wykonywanie wszystkich ćwiczeń;
 • Dyskusja nad układem choreograficznym;
 • Poznanie podstawowych kroków nauczanych tańców;
 • Odtwarzanie ruchów z pokazu nauczyciela;
 • Ćwiczenia utrwalające koordynację ruchów ciała podczas tańca;
 • Łączenie elementów tańca w całość - tworzenie zespołowego układu tanecznego;
 • Ćwiczenia utrwalające koordynację ruchów tanecznych całego zespołu;
 • Uświetnianie swymi występami imprez szkolnych, festynów środowiskowych, dożynek.

FORMY PRACY:

 • Praca zbiorowa i jednolita z całą grupą;
 • Forma małych obwodów, w której strukturę małego obwodu stanowić będzie 3 - 5 drobnych zadań ruchowych prowadzących od najprostszego elementu do ostatniego ogniwa, w którym jest konkretne zadanie;
 • Praca indywidualna zróżnicowana z poszczególnymi uczniami.
Zajęcia będą odbywać się w formie warsztatowej jako zajęcia pozalekcyjne.
Podczas zajęć kółka tanecznego będą nauczane następujące tańce regionalne, narodowe (np.: polonez) i towarzyskie (np.: walc angielski, rumba) oraz nowoczesne. Ćwiczenia przy muzyce kształtują psychomotorykę, wzbogacają psychikę uczestniczek i uczestników, rozwijają i doskonalą estetykę ruchów, ich piękno i harmonię oraz wpływają na wytrzymałość przez ciągły ruch skoordynowany z innymi osobami. Elementy gimnastyczne i taneczne poprawiają estetykę naturalnych ruchów, szczególnie sposobu poruszania się(chodu)i gestykulacji w sytuacjach życia codziennego. Trudniejsze zadania ruchowe rozwijają zdolności twórcze, ambicje i kierunkowe dyspozycje osobowościowe młodzieży. Stworzone układy taneczne są w większości dziełem młodzieży. Nauczyciel prowadzący kieruje i podsuwa ewentualne pomysły do realizacji. Uczniowie chętnie przychodzą na zajęcia i wykazują w nie duże zaangażowanie. Ich zdaniem taka forma spędzania wolnego czasu jest korzystna i przyjemna. Każda grupa taneczna ma uszyte stroje, w których ciekawie się prezentuje. Przygotowane układy taneczne uatrakcyjniają imprezy szkolne i poza szkolne.

Zapraszam
Iwona Kasprzak